VI Concurso de Rock “Deputación de A Coruña”
Noticias / Familia Caamagno

VI Concurso de Rock “Deputación de A Coruña”

Redacción — 12-05-2014
Fotografía — Archivo

Tres mil euros en metálico para el grupo ganador. El plazo de inscripción finaliza el 15 de mayo.

Todavía permanece abierta la convocatoria dirigida a grupos de la provincia para participar en la sexta edición del concurso promovido desde la Deputación de A Coruña.
De todos los grupos participantes se seleccionarán cinco finalistas que actuarán en directo en la sala O Túnel - Coliseo de A Coruña en fecha aún por anunciar.

Además de percibir trescientos euros para sufragar los gastos de desplazamiento, cada grupo finalista optará a los siguientes premios: primer clasificado, 3.000 euros, segundo y tercer clasificado, 1.500 euros, cuarto y quinto clasificado, 1.000 euros.

En la edición 2013 los grupos premiados fueron Familia Caamagno (1º clasificado), Anima (2º clasificado), La Senda de Afra (3º clasificado), Doctor Snob (4º clasificado) y El Viejo Caracol (5º clasificado)

Consulta las bases que aparecen a continuación

BASES

Primeira.-

Poderán participar todos os grupos de rock da provincia da Coruña que estean formados por músicos novos e que non fosen premiados en anteriores edicións do concurso.
Os músicos integrantes dos grupos non poderán formar parte de máis dun grupo dos que participen no concurso.

Segunda.-

Establécense os seguintes premios:
1º clasificado 3.000 €
2º e 3º clasificado 1.500 €
4º e 5º clasificado 1.000 €
Estas cantidades están suxeitas ás retencións legais que lles sexan aplicables.


Terceira.-


As solicitudes presentaranse no modelo normalizado que poderá obterse na web: www.dicoruna.es ou no Rexistro Xeral da Deputación.
Achegada ao impreso enviarase a seguinte documentación:

* Relación de compoñentes do grupo e instrumentos.

* Certificacións de empadroamento en calquera concello da provincia da Coruña de, polo menos, un terzo dos compoñentes do grupo.

* Descrición das súas necesidades técnicas, de montaxe e plano do escenario.

* Breve biografía do grupo.

* Dossier fotográfico e de prensa

* CD ou traballo discográfico, que deberá conter un mínimo de catro temas compostos polo grupo; se o CD tivese máis de catro temas, deberán indicarse os que sexan orixinais do grupo.
O material estará correctamente identificado cos datos do grupo.

Cuarta.-

O prazo de presentación das solicitudes comezará o día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia, e rematará o 15 de maio de 2014.
As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral da Deputación, na forma establecida no art. 38.4 da Lei 30/1992, do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Quinta.-

O xurado estará presidido polo presidente da Deputación, e formarán parte del a deputada presidenta da Comisión de Cultura, Educación, Deporte e Mocidade, e tres persoas de recoñecido prestixio no ámbito da música de rock.
O xurado será nomeado polo presidente da Deputación, e actuará como secretario o da corporación ou o funcionario no que delegue.
A composición do xurado darase a coñecer con anterioridade á súa reunión, no taboleiro e na páxina web da Deputación, co fin de que se poidan interpor, se é o caso, os recursos legais pertinentes.

Sexta.-

O xurado actuará en pleno, sendo necesaria a asistencia da maioría simple dos seus membros. Para os efectos da validez da súa constitución aplicarase o disposto no art. 26.1 da Lei 30/1992 do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.
As deliberacións serán secretas e delas redactarase a acta correspondente.
O xurado non poderá declarar deserto o concurso e presentará a súa proposta ao presidente da Deputación, que é o órgano competente para resolvelo.
A decisión do xurado terá lugar no segundo semestre de 2014 e será dada a coñecer no taboleiro e na páxina web da Deputación, e a través dos distintos medios de comunicación.

Sétima.-

7.1.- Preselección

O xurado realizará unha primeira selección de cinco grupos despois da audición dos CD recibidos.
Os grupos que resulten preseleccionados accederán á fase de actuación en directo.

7.2.- Concerto
A actuación de cada un dos grupos terá unha duración máxima de 30 minutos, nos que interpretarán temas do CD presentado.
A organización do concurso facilitaralles aos grupos que accedan á fase de concerto en directo, equipo de son, escenario e equipo de iluminación; tamén fixará os horarios das probas de son e da actuación de cada un dos grupos.
Os grupos que participen nesta fase recibirán a cantidade de 300 €, cada un deles, en concepto de indemnización por gastos de desprazamento.
O xurado logo da actuación en directo dos grupos seleccionados presentará a súa proposta ao presidente da Deputación, que é o órgano competente para conceder os premios.

Oitava.-

Non se devolverán os CD non premiados que, a partir do día seguinte á decisión do xurado, serán destruídos.

Novena.-

A participación na presente convocatoria supón a total aceptación destas bases, así como a autorización á Deputación da Coruña para difundir, por un período máximo de seis meses e por calquera canle, os temas orixinais incluídos nos CD presentados polos grupos gañadores.

Lo siento, debes estar para publicar un comentario.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.