Agenda

Shinova

shinova
19 abr 21.00h 25€ (Vibra Mahou)
20 abr 21.00h 25€ (Vibra Mahou)
26 abr 21.00h 25€ (Vibra Mahou)
3 may - 4 may 11.34h
10 may - 11 may 11.34h
17 may - 18 may 11.34h
24 may - 25 may 11.34h
24 may 21.00h 25€ (Vibra Mahou)
7 jun - 8 jun 11.34h
14 jun - 15 jun 11.34h
4 jul - 6 jul 11.34h Abono 50€ / día 20€
10 jul - 13 jul 11.34h
26 jul - 28 jul 11.34h
23 ago - 25 ago 11.34h
22 nov 21.00h 25€ (Vibra Mahou)
23 nov 21.00h 25€ (Vibra Mahou)